Svendborg Amatør Sejlklub Svendborg Amatør Sejlklub

    

CMSimple plugin: Newsbox Rotator
© simpleSolutions
Du er her: Hjem > Aktiviteter > Generalforsamling > Referat 2023


REFERAT AF GENERALFORSAMLING I SVENDBORG AMATØR SEJLKLUB

Tirsdag den 14. februar 2023 kl. 19 i klubhuset.

Formand Per Ingemann bød velkommen til de 45 fremmødte personer. Derefter gik man over til dagsordenen.

 1. VALG AF DIRIGENT.
  Kjeld Hansen blev foreslået af bestyrelsen og valgt.
  Kjeld konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt efter reglerne.  

 2. FORMANDENS BERETNING.
  Formanden fremførte sin beretning.

  2022 har på mange måder været et specielt år både for klubben og mig. Året startede godt med mange til generalforsamling og torskespisning. Men så lørdag d. 9. april blev jeg ramt af det sværeste der næsten kunne ske, jeg fik at vide at min bror, klubbens æresmedlem, var faldet død om på Ryttervej.

  Også for klubben var det et stort savn, vi skulle nu til at finde en afløser som eventchef, for Silverrudder, heldigvis stod Sten Lundager klar i kulissen, og han skal have en stor tak, Silverrudder var dermed i gode hænder.

  For klubben var det også på anden måde underligt, både at have mistet Ole, men også få overdraget 100.000 kr. som Ole var blevet tildelt sammen med en pris af Fynske Bank. Ole havde heldigvis nået at fået at vide at han var tildelt disse penge før sin død, og han havde også ønsket at de skulle gå til hans elskede sejlklub.

  Men efter en svær start på året, er det jo gået godt. Vi i bestyrelsen, har afholdt de vedtægts-bestemte 11 bestyrelsesmøder, vi har holdt en bestyrelsesmiddag, og julefrokost.

  Vi havde en god Pinsetur til Lohals, med lidt flere deltagere end forrige år, men der er plads til mange flere. En rigtig hyggelig tur, hvor vi griller sammen, og hvis det er dårligt vejr, låner vi deres sejlerstue.

  Kenneth har arrangeret 2 familieture, den ene til Ærøskøbing, og den anden til Skarø, to velbesøgte ture, men også her er der plads til mange flere.

  Der er blevet ryddet op nede ved optimist skuret, tak til dem der kom for at hjælpe, der er nu til at komme til, inde i og uden for skuret.

  Seniorerne har haft deres månedlige madlavningsdage i vinterhalvåret, det er dejligt at se vort klubhus sprudle af liv, og jeg er sikker på at de mange seniorer der deltager, hygger sig og glæder sig til næste gang de skal mødes.

  Også i underetagen, kaldet ”underhuset”, hygges der hver dag mellem kl. 11.00 og 12.00, og hvis man er til sømandshistorier, alm. hyggesnak, og en tår at drikke, ja så er det her at vi skal nøde op.

  Vort klubhus er bygget til, at medlemmer og andre kan få nogle gode oplevelser, og det lever det til fulde op til, se bare alle de arrangementer aktivitetsudvalget står for, med spisning, og foredrag, jeg er glad for at så mange støtter op om disse arrangementer, udvalget gør et kæmpe arbejde for at finde gode og interessante oplægsholdere.

  Festudvalget, står for de altid gode og hyggelige aftner vi har i klubben, jeg kan nævne torskespisningen, hvor der er stor opbakning, afriggerfesten var ligeledes godt besøgt.

  Også vort bladudvalg, gør et stort arbejde, jeg er altid stolt, når der bliver sendt et nyt blad ud, det er rigtigt flot, med mange læseværdige historier.

  Vort ungdomsudvalg savner stadig unge mennesker, det kræver vi har nogle der vil stå for undervisningen hver uge, og det er svært at finde, det er ikke nok med en, nej der skal være flere til at løfte denne opgave. Det så vi med vor sejlerskole, som Lars Bræstrup stod for, Lars gjorde et kæmpe arbejde, men man kan ikke byde folk, at de skal være frivilligt til stede en dag hver uge, det kræver at der er flere om opgaven for at det lykkedes.

  Silverrudder, blev for første gang, afviklet under Steen Lundagers ledelse, det var et Silverrudder som vi kender det, sjovt, hyggeligt, og meget arbejde. En stor tak til Steen, men også til de mange hjælpere, der for nogles vedkommende, bruger en hel uge på dette arrangement, igen er jeg sikker på, at hvis vi husker at påskynde det arbejde, som de frivillige udfører, ja så skal vi nok se mange flere Silverrudder sejladser.

  Vi har i klubben en god økonomi, også pga. Silverrudder, jeg kan huske da jeg blev valgt ind i bestyrelsen for 32 år siden, da var økonomien så presset, at vi ikke en gang havde råd til at betale vort kontingent til Dansk Sejlunion. Sådan er det da heldigvis ikke mere.

  Med disse ord vil jeg afslutte min beretning, med at takke alle der har gjort en indsats for klubben, stor eller lille, det er ligegyldigt, uden jeres hjælp gik det ikke.

  Dirigenten opfordrede til debat om den fremlagte beretning.

  Beretningen blev godkendt med klapsalver.

 3. REGNSKAB.

  Det reviderede regnskab blev udleveret til de fremmødte og kasserer Jørn Varming gennemgik det.

  Igen opfordrede dirigenten til debat.
  Medlemstallet er på 260 og næsten uændret.
  ”Hvidvasksagen” som er en misforståelse, er nu på tredje år fortsat i politiets sagsbehandling.
  Bestyrelsen håber på en snarlig afgørelse.
  Der blev spurgt, hvad er udgiften for leje af klubhus? Det er 3000 for medlemmer /4000 kr. for ikke medlemmer.

  Regnskabet blev godkendt.

 4. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT.

  Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Det blev vedtaget med klapsalver som følger.
  Juniorer:              0-25 år             250 kr.
  Aktive:                 26-65 år           550 kr.
  Ægtepar:                                     700 kr.
  Familie:                                       925 kr.
  Seniorer:             65 år opefter     375 kr.
  Seniorægtepar     Begge o. 65 år   550 kr.

 5. INDKOMNE FORSLAG.
  Der var ingen indsendte forslag.

 6. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER.
  På valg var Per Ingemann – Carsten Olsen – Karen Buch - Jørn Varming og Lars Bræstrup.
  De blev alle genvalgt for en 2-årig periode.

 7. VALG AF 1 REVISOR.
  Bestyrelsen foreslog genvalg af Jesper Albrechtsen, som blev valgt.

 8. VALG AF 2 BESTYRELSESSUPLANTER.
  På valg var Erik Baagøe og Flemming Eriksen.
  Begge blev genvalgt for 1. år.

 9. VALG AF 2 REVISORSUPPLEANTER.
  Valgt blev Erik Lundbye og Frede Jensen.

  Så var der kaffepause.

 10. EVENTUELT.
  Steen Lundager redegjorde for arbejdet forud for SILVERRUDDER 2023. Der er åbning for registrering søndag den 5. marts kl. 18, og alle medlemmer er velkomne i klubben for at opleve dette sammen.

  Reklame: RenSkib kommer og giver tips til polering etc. torsdag den 23. februar kl. 19.

  Brugerudvalgets arbejde blev drøftet, og et særligt emne er at byrådet har vedtaget en udgift på 60 kr. pr. m2 for alle både der står på vinterpladserne i kommunen, uden at sende det i høring ved brugerudvalgene.

  Slutteligt lukkede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

  Formand Per Ingemann takkede dirigenten for god ledelse og de fremmødte for at møde op og ønskede god vind fremover.

       Referent: Lars Bræstrup

This page is powered by
CMSimple plugin: Tooltip and Modalbox © simpleSolutions

 

Er du interesseret i at sejle optimist?


Silverrudder 2024 udsolgt!


Skal I være med til nogle spændende aftensejladser på Lunkebugten ?

 

 


<< Maj >>
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 18:00 Pinsetur til Lohals. Lohals havn. 19 Pinsedag
20 2. Pinsedag 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
 

Sidst opdateret: