Svendborg Amatør Sejlklub Svendborg Amatør Sejlklub

    

CMSimple plugin: Newsbox Rotator
© simpleSolutions
Du er her: Generalforsamling

Svendborg Amatør Sejlklub
Referat af generalforsamling
tirsdag d. 19. februar 2019, kl. 19.00 i kantinen i SIMAC, Graaesvej 27.

Formanden bød velkommen til de mange fremmødte medlemmer (58) til den 99sindstyvende generalforsamling og gik over til første punkt på dagsordenen.

Dagsorden (ifølge klubbens love)

1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Ole Ingemann, som blev valgt. Herefter konstaterede dirigenten at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dermed lovlig iflg. vedtægterne.
Der blev spurgt om eventuelle indsigelser eller tilføjelser til dagsordenen, hvilket ikke var tilfældet.

2. Formandens beretning: Formanden fremførte sin beretning!
Beretning for Svendborg Amatør Sejlklub 2018
Ja så nåede vi til vor generalforsamling nr. 99. I det forløbne år har bestyrelsen afholdt de vedtægts bestemte 11 bestyrelsesmøder. 2018 er et år der vil blive husket, vort gamle klubhus forsvandt, og et nyt er ved at komme op af jorden. Det har medført at klubbens aktiviteter er blevet gennemført i lånte lokaler, aktivitetsudvalget har lånt Færgegården til div. medlems aftner, festudvalget lånte ligeledes Færgegården til afrigger festen, seniorerne har lånt kælderen under Marineforeningen.
På denne måde har vi kunne gennemføre de sædvanlige aktiviteter, med stor tilslutning, men vi har dog savnet vort klubhus.
I løbet af året har vor ungdom, mødets i H-Bådene, og taget sig nogle sejlture, jeg håber og tror, at når vi nu får gang i vort nye klubhus, hvor der jo også er lokaler til ungdomsarbejdet, får vi også gang i vor optimist afdeling igen.
Pigeudvalget bruger også H-bådene, og det er rigtigt dejligt at se vore både på vandet så ofte som de er, for også vor sejlerskole bruger dem hver uge.
Bladudvalget, har gennem året fabrikeret 4 nr. af Amatøren, et blad jeg syntes vi kan være stolte af, og jeg vil da gerne opfordre jer alle til at støtte dem der har annoncer i bladet, det er deres skyld at vi kan holde udgifterne på et fornuftigt niveau.
Jeg vil også i år, opfordre alle der har en mailadresse, se at få jeres blad fremsendt via mail. Det ville spare meget på klubbens porto udgifter.
Bladet vil altid kunne afhentes i klubhuset, når både bladet og klubhuset er færdigt.
Vi er i klubben i dag 256 medlemmer, og vi har plads til mange flere, så er der nogle af jer der kender nogle børn og unge mennesker, der kunne tænke sig at prøve kræfter med sejlsporten, skal de være meget velkomne.
Vi har også i 2018 afholdt Østersø Regatta, her deltog, som sædvanligt, ca. 40 både.
Det var en rigtig god tur, hvor mange dog nåede at blive våde lige inden at den sidste båd blev taget i mål, jeg kan garantere at dommerne var gennemblødt. Efter alle var kommet godt i havn, hyggede vi os alle om div. grill.
Jeg vil godt opfordre så mange som muligt, til at deltage i Østersø Regattaen, det er en rigtig hyggelig familie sejlads.
Vi har også i 2018, afholdt Silverrudder, der var 450 tilmeldte både, men efter en stille og tør sommer, skal jeg love for at der var vind til sejlerne, og på skipper mødet torsdag aften blev sejladsen udskudt til lørdag formiddag. Her var det kun en brøkdel af sejlerne der startede, og mange fik skader på deres både.
Silverrudder teamet, har nu besluttet at flytte starterne ud til Christiansminde, hvor der er lidt mere vand at sejle på, og ingen færger man ligger i vejen for.
Her for 4 dage siden, var vi 3 mand af sted til Hamburg, for at modtage en pris fra Deutsche Offshore Association, det kan vi alle være stolte af, Silverrudder har nu modtaget 2 priser, den sydfynske initiativpris 2018, og nu også en pris i Tyskland.
Der er grund til at rose alle de frivillige der hjælper med Silverrudder, der bliver lagt mærke til os, ikke kun i Svendborg, men også i hele Danmark, ja i hele Europa.
Vi har mange lidt ældre medlemmer, men det er sjældent at en klub/forening har et medlem der har været medlem i 75 år. Også det kan vi i Svendborg Amatør Sejlklub præsterer. I maj måned kan Poul Erik Lundsgaard fejre sit 75 års medlemskab i vor klub, det er rigtigt mange år, og han skal herfra have et rigtigt stort tillykke med jubilæet.
Vi skal også se lidt fremad, og i 2020 er vor klub 100år, og det skal da fejres, vi prøver at få lavet en jubilæumsbog, og vi skal da også fejre det med en fest, så der bliver nok at se til for festudvalget. Vi skal også have individet vort klubhus, og der håber jeg at i kommer alle sammen.
Jeg bliver spurgt, fra mange sider, om vi har en ønskeseddel, og jeg vil gerne opfordre jer alle sammen til, hvis i har ideer til gaver i alle prisklasser, at henvende jer snarest muligt.
Vor standerhejsning 2019, holder vi i klubhuset, det bliver nok stående i år, da huset ikke når at blive helt færdigt, vi skal først til at sætte inventar ind midt i maj måned.
Til sidst, vil jeg gerne takke alle her, der har hjulpet med et eller andet i klubben, det er dejligt at der altid er nogen der vil tage fat.
En speciel tak til bestyrelsen for et rigtigt godt samarbejde, vi har kæmpet i flok og der har ikke været uenighed om andet end småting, som vi har løst hen af vejen, TAK ALLE SAMMEN
Per Ingemann

Bemærkninger til formandens beretning: - Flemming Eriksen roste bestyrelsens arbejde og specielt formandens indsats i forbindelse med nyt klubhusbyggeri og Ole Ingemanns store arbejde med sejladsen Silverrudder.
Formandens beretning blev herefter vedtaget.

3. Regnskab: Jørn gennemgik det reviderede regnskab og budget!

- Henning Larsen påpegede at han har fået 2 klubblade sendt med posten. Jørn vil søge og rette fejlen.
- Morten Havlys spurgte om den samlede pris på det nye klubhus. Per meddelte det.
- Erik Thouber spurgte til finansiering, og dirigenten foreslog at dette tages på et senere tidspunkt.
- Steen Lundager meddelte at han som revisor har fuld tillid til regnskabet.
Regnskabet blev vedtaget og godkendt!

4. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent til fortsat at være følgende:
Juniorer:            0-25 år        250 kr.
Aktive:             26-65 år        550 kr.
Ægtepar:                              700 kr.
Familie:                                 925 kr.
Seniorer: 65 år opefter           375 kr.
Seniorægtepar Begge o. 65 år 550 kr.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget af forsamlingen.

5. Indkomne forslag:
Forslag fra Bestyrelsen vedrørende nyt klubhus:

     Forslag til Svendborg Amatør Sejlklubs generalforsamling den 19. februar 2019
                                                                                                                                Svendborg den 11. februar 2019    
     ”Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at optage et lån på op til 500.000 kr. til nyt klubhus.
     Begrundelse:
     Nybyggeriet af det nye klubhus, vil pga. større omkostninger end budgetteret, koste klubben ca. 275.000 kr. inklusiv moms, ud
     over de bevilligede midler.

     Ud over dette skal klubben dække udgifter til hvidevarer, nyt inventar og anlægsarbejder rundt om klubhuset. For ikke at tømme
     klubkassen foreslås det at optage et lån på ca. 500.000 kr. som indsættes på klubbens kassen, til at dækning af ekstra udgifter i
     forbindelse med byggeriet”.

     På bestyrelsen vegne
     ved formand Per Ingemann

Per motiverede forslaget og forklarede at en kassekredit vil være mest fordelagtig, da den ikke belaster økonomien med mere end det beløb der til enhver tid bruges af kreditten.

- Jens Peter Bjerrum spurgte om vi havde spurgt SIS eller andre om at låne? Per svarede at der var forsøgt, men de stille ikke så store
  beløb til rådighed.
- Henning Larsen spurgte om det kunne gøres billigere i rente, evt. i en anden bank.
- Flemming Eriksen foreslår at der arbejdes med at søge fonde. - Erik Lundby foreslår at sælge anparter til medlemmerne.
- Jan Langelund spurgte om der kan søges LAG midler, og evt. søge andre midler. Per svarede at det kan der ikke.
- Jens Pedersen mente at klubben skal bruge den bank vi nyder godt af.
- Erik H Larsen støtter at vi bruge Fynske Bank, som altid er villig til støtte os, når vi har nye projekter.
Forslaget blev vedtaget med stor majoritet.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er:         Jørn Varming, Thomas Kuld, Per Ingemann, Karen Buch og Lars Bræstrup
                        Alle blev genvalgt.

7. Valg af 1 revisor:
På valg er:         Jesper Albrektsen, som blev genvalgt.

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
På valg er:         Carsten Olsen og Flemming Eriksen, som blev genvalgt.

9. Valg af 2 revisorsuppleanter:
Bestyrelsen foreslog: Erik Lundby og Henning Larsen, som blev valgt.

10. Eventuelt:

- Svend Ipsen spørger om vi har spurgt om tilskud til inventar fra Møllers fond. Formanden svarede at det er ikke nemt, når vi ikke selv
   har indskudt nogen større kapital.
- Lars Riis spørger til status på klubhusets opførelse. Ole svarer efter et møde med Carsten Knudsen, at pt. er der nu ikke flere
   ubekendte og den endelige pris er kendt. Byggeriet går godt fremad.
- Søren Jacobsen spørger om der er tilkendegivet meget modvilje fra naboerne, som når til bestyrelsen. Per svarede at der er mest
   læserbreve og at kommunen har svaret kort og præcist.
- Ole Ingemann meddelte at byggerier holdes inden for tilladt byggehøjde og byggefelt.
- Hans Kuld bragte en spøgefuld bemærkning han havde fået, om hvor skal den 7-takkede stjerne sidde.
- Jens Peter Bjerrum foreslår at der skal være en platte med oplysninger om de der har sponseret vores byggeri.
- Erik Eriksen: Holder tidsplanen og hvornår er huset færdigt? Klublokalet er lovet færdigt medio maj og underetagen primo juni.
- Hans Jørgen Møller: Hvordan er det gået med de penge der blev meddelt fra kommunen, der skal betales for at vi bruger havnen
   under Silverrudder. Ole Ingemann redegjorde for forløbet og at vi skal ikke betale for at bruge havnen under Silverrudder. Dette er
   godkendt af administrationen i kommunen.

Formanden sluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Dirigenten blev takket for sin gode måde at lede ”slagets” gang på.

Samlingen sluttede med et trefoldigt ”Hurra” for Svendborg Amatør Sejlklub og det nye klubhus.

Svendborg den 19. februar 2019
Ole Ingemann Nielsen, dirigent                                              Lars Bræstrup, referent

_______________________________                                 _______________________________

This page is powered by
CMSimple plugin: Tooltip and Modalbox © simpleSolutions


Halvlegs resultat fra Lunkebugten.
Se under Kapsejladser/Egne sejladser

_____________________________

Mangler du noget at
sejle i !
Klubbens H-båd "Hyænen" er til salg.
Se under Salg
______________________________

 07.06 2020:

Klubhuset er fra mandag
d. 08.06. igen åbent i
underetagen for de med-
lemmer som har en kode til låsen.
Koden er den samme som før lukningen.
______________________________

Pga. Coronaspredning
begynder
Sejlerskolen tidligst midt i august.
Nærmere info vil gives til eleverne. 
______________________________


<< December 2019 >>
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
  1
2 3 19:00 Julehygge Klubhuset Færgevej 19 4 5 6 7 8
9 10 10:00 Seniormadlavning. Klubhuset Færgevej 19 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 Juleaftensdag 25 Juledag 26 2. Juledag 27 28Svømning er aflyst Svømmehallen i centrum 29
30 31  
 

Sidst opdateret: