Vedtægter for Svendborg

Amatørsejlklub

 

 


§1.

Stk. 1: Klubbens navn er Svendborg Amatør Sejlklub.

 

Stk. 2: Klubbens formål er at fremme sejlsporten. Dette søges opnået ved at skabe gode betingelser for tursejlere og konkurrencesejlere og for sejlere i alle aldre. Klubben afholder arrangementer, der skal styrke interessen for sejlsport og sammenholdet mellem klubbens medlemmer.

 

§2.

Optagelse i klubben sker ved henvendelse til bestyrelsen. Medlemmer under 25 år og pensionister betaler nedsat kontingent, men har de samme medlemsrettigheder som andre medlemmer.

 

 

§3.

Stk. 1: Klubben fører en medlemsfortegnelse og en fartøjsprotokol.

 

Stk. 2: Klubbens stander og emblem er hvid med et rødt anker og 2 røde stjerner.

 

Stk. 3: Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

 

 

§4.

Stk. 1: Klubben ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, som er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede. Beslutninger træffes ved simpel

stemmeflerhed. men i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Stk.. 2: Bestyrelsesmøder afholdes normalt 1 gang om måneden - dog ikke i juli måned. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne, som skal indkaldes. hvis 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

 

Stk. 3: Bestyrelsen kan nedsætte specialudvalg til løsning af dens opgaver. Formanden for sådanne specialudvalg skal normalt være medlem af bestyrelsen.

 

 

§5.

Stk. 1: Klubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf formanden skal være den ene.

 

Stk. 2: Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den klubben til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

 

§6.

Stk. 1: Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

 

Stk. 2: Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, og således at medlemmerne på forsvarlig vis får mulighed for at gøre sig bekendt med generalforsamlingens afholdelse.

 

Stk. 3: Generalforsamlingen ledes af en af denne valgt dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

 

Stk. 4: Ordinær generalforsamling afholdes  hvert år i januar kvartal. Dagsordenen herfor skal blandt andet indeholde punkterne:

 

         *  Valg af dirigent.

         *  Beretning.

         *  Regnskab.

         *  Fastsætte1se af kontingent.

         *  Indkomne forslag

         *  Valg

 

Stk. 5: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må for at blive opført på dagsordenen, indleveres til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Stk. 6: Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed. Dog kræver ændring af nærværende vedtægter vedtagelse med mindst 3/4 af samtlige afgivne stemmer på generalforsamlingen.

 

Stk. 7: Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for 2 år. På lige årstal væ1ges 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor, på ulige årstal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor. Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen samt 2 revisorsuppleanter.

 

Stk. 8: Som sin første handling efter afholdelsen af en ordinær generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

 

 

§7.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når bestyrelsen finder anledning hertil, eller senest 1 måned efter at mindst 1/5 af klubbens medlemmer skriftligt med angivelse af dagsorden har forlangt det.

 

 

§8.

Eksklusion af et medlem kan efter indstilling fra bestyrelsen foretages af generalforsamlingen. Eksklusionen kan indankes for Dansk Sejlunion.

 

 

§9.

Stk. 1: Klubben kan kun opløses ved at enten halvdelen af klubbens medlemmer er tilstede på en generalforsamling og opløsning her vedtages med mindst 5/6 af samtlige afgivne stemmer, eller hvis opløsning vedtages med 5/6 majoritet på to på hinanden følgende generalforsamlinger  som afholdes med mindst en måneds  mellem-rum.

 

Stk. 2. Ved klubbens opløsning skal klubbens formue anvendes til fremme af sejlsporten.

 

 

Svendborg, den 25. november 2003.