Klubbens Historie

   
   

Indholdet er "pluk" fra SVA` Jubilæums tidsskrift der blev udgivet ved klubbens 75 års jubilæum i juni 1995.
På billedesiden kan ses nogle af de mange fotografier der blev brugt i tidsskriftet.

Klubbens første stander fra 1920 - 1926

1920 blev året, hvor klubben startede sin sejleraktivitet det kan første gang læses i "Sydfyns Socialdemokrat" torsdag den 9 september 1920 i flg notits Sejlklubben af 1920 afholderKapsejlads på Lunkebugten Søndag den 12 ds. kl.10.
Referatet fra Kapsejladsen ses i avisens mandagsudgave under rubrikken "Fra By til Amt", den 13 september 1920. Referatet under overskriften Kapsejlads er omfattende med mange detaljer. I et strålende Sommervejr afholdt "Sejlklubben af 1920",
(Det var SVA` fødselsnavn-red.) i Gaar sin første
Kapsejlads på Lunkebugten.
Sejladsen forløb udmærket, idet alle 31
anlmeldteFartøjer startede og 29 fuldførte Løbet. Begyndelsen tegner saaledes godt for Klubbens fremgang. Der opnaaedes følgende resultater:

1. Løb. 1. Pr: "Sidseline", Jensen i Tiden 1 T-17 m- 10 sek.
2. Pr: "Pylle", A.Bang, i Tiden: 1,12,53
2. Løb. 1.Pr: "Eva", N.Hansen, 1,13,38.
3. Løb. 1 Pr: "Evelyn", M.Larsen, 1,19,32.
4. Løb. 1 Pr: "Svift", A.Carlsen, 1,32,25. 2.Pr: "Ruth", M. Rasmussen, 1,34,29.
5. Løb. 1. Pr: "Bubi", G. Teisen, 1,50,20.
6. Løb. 1. Pr: "Haydee", 1,50,20.
7. Løb. 1. Pr: "Saggi", K. West, 1,30,02. 2. Pr: "Asta", H.P. Rasmussen, 1,37,05.
8. Løb. 1. Pr: "Viola", K. Rasmussen, 1,36,08. 2. Pr: Ulla", K. Brandt, 1,36,12.
9. Løb. 1. Pr: "Edith", H. Frederiksen, 1,54,44.

Præmieuddelingen fandt sted i aftes i Caroline Amalielund ved en lille festlighed.
Medlemstallet de første par år var ca. 25. Da hvert medlem havde en båd, bestod klubbens flåde altså af ca. 25 både.Det var i starten først og fremmest joller. Bådene af en- og tomastede smakkejoller og joller med luggerrig.
Efter de første par år voksede klubben til små 40 medlemmer i 1924 til 100 ved 10-årsjubilæet i 1930. Det var en aktiv klub såvel sejlads- som socialt.
Gennem tiderne har klubben holdt det sociale samvær i hævt hvilket de mange interne aktiviteter underbygger. Ikke mindst " Regattae Fyn" , der desværre måtte afgå ved en deltagermæssigt- smertefuld død med kun 42 deltagere i den sidste Fyn Rundt i år 2000, var med til at gøre det sjovt at være medlem af SVA.
Men som "Fugl Fønix" rejser den sociale "Familie Regatta" sig igen i en anden form i 2001.
   
Klubbens anden stander. Fra 1927 - 1947
   
Klubbens første navn var "Sejlklubben af 1920". Det var naturligt at bruge årstalnavnet- 1920.
Den nye klubstander fik rød bund med hvidt kryds og med et blåt S i midten.
Klubbens standere gennem tiderne ses på denne og følgende sider.
I 1927 ønskede man åbenbart at markere klubben med et nyt navne- og standerskifte. Klubben fik nu navnetSejlklubben "Sundet" Svendborg for at fortælle hvor man hørte til.
Ved optagelse i Dansk Sejlerdag i 1940 krævedes det at klubben skiftede navn.
Navnet lå for tæt på Svendborgs anden sejlklub,,,,- nemlig den vi kender under navnet Svendborg Sund Sejlklub eller- SSS.
Det var naturligt at vælge et navn med-"Amatør" i som man så det i andre byers sejlklubbenavne.Det betegnede en bredere berøringsflade og betegnelse for klubbens aktiviteter.
Klubnavnet Svendborg Amatør Sejlklub var et godt navn som har overlevet til i dag.
Ordet "Amatør" blev i kapsejladsens tidlige fase benyttet for at markere modsætningen til de sejlere der hyrede professionelle søfolk, når der skulle sejles kapsejlads.
Takket være mange medlemmers indsats for klubben har den været i en positiv udvikling op gennem årene.
Det er desværre ikke muligt at nævne alle de medlemmer der utrættelig har virket for klubbens ve og vel.
Der er dog to personligheder der satte deres præg på klubben fra den startede i tyverne, som skal markeres her!
Æresmedlem H.P. Rasmussen var medlem fra klubbens start i 1920 til sin død i 1955. Han var klubbens formand i to perioder- fra 1928 til 1930 og fra 1939 til 1941.
H.P. Rasmussen blev hædret for sin store indsats for klubben ved 25 års jubilæet i 1945, hvor han blev udnævnt til klubbens første Æresmedlem.
En anden stor personlighed- Ferdinan Lundsgaard blev medlem af klubben i denne periode. Ferdinan blev medlem af klubben som 18 -årig i 1922. Han blev valgt som menigt medlem af bestyrelsen i 1928. I de følgende 50 år arbejdede han på den ene eller den anden måde for klubben- både i bestyrelsen og i det pragtiske arbejde.


Jubilæumsåret i 1930 blev i mere en en forstand starten på en ny periode.
Nye folk i bestyrelsen åbnede for nye ideer- bl.a. blev juniorarbejdet startet op- men det var også følgende et tiår hvor klubben ånede sig udadtil og tog del i det fynske sejlerliv og søgte optagelse i Dansk Sejlerdag
Stiftelsesdagen søndag den 7 september 1930.
Dansk Sejlerdag udviklede sig også- og hedder i dag
Dansk Sejlunion
   
Juniorarbejdet  
Begrebet Junior blev heftigt debateret ved indgangen til 30`erne. En af ide- og bagmændene til byens første juniorafdeling var H.P. Rasmussen. I hans formandsperiode, ved den halvårlige generalforsamling den 5 november 1931 debateredes et forslag til en juniorafdeling. -I protokollen står der:
" Under eventuelt blev der rejst spørgsmaal om at oprette en Juniorafdeling for at skaffe fornyet Interesse for Sejlsporten og ny Tilgang. Man blev enige om at lade Bestyrelsen udarbejde forslag til oprettelse af en Juniorafdeling samt at lade afholde en ekstraordinær Generalforsamling"
( Ja- alt skulle sandelig være i orden- red).
På det flg. bestyrelsesmøde behandledes forslaget og man diskuterede sig frem til at opstill flg. forslag: På den ekstraordinære Generalforsamling den 2/12-1931 fik Skibsbygger M.F. Larsen ordet og som der står-"gjorde rede for og udviklede en Juniorafdelings fremtid"
Forslaget enstemmigt vedtaget.
Der var i gennemsnit en halv snes juniorer indmeldt i klubben i 30`erne. De må åbenbart have sejlet godt for der var hyppige diskutioner på generalforsamlinger vedrørende juniorers stemmeret og om hvorvidt de måtte sejle om de voksnes pokaler- d.v.s. deltage på lige fod. På et bestyrelsesmøde den 6/5-1935 vedtoges det at fremlægge et forslag til lovændring vedr. juniormedlemmers stemmeret på den følgende generalforsamling. Forslaget gik på at ved afstemning skulle to juniores stemme gælde for en seniormedlems og der skulle sidde 1 juniormedlem i bestyrelsen. Desuden skulle man på en ekstraordinær generalforsamling spørge medlemmerne om juniorer kunne sejle om pokalerne (underforstået de voksnes).
Den demokratiske proces er her midt i 30`erne langt fremme med hensyn til juniorer i bestyrelsen På den efterfølgende generalforsamling den 7/6-1935 blev klubbens første juniormedlem- Aksel Pedersen- valgt ind i bestyrelsen.
Næste